ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีพิธีเิปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2551โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เป็นประธานในพิธี

คณะกรรมการ  
ที่ปรึกษา  
รศ.พญ.จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ (ประธานที่ปรึกษา)
ผศ.พญ.เทวี วัฒนา
อ.พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ (ภาควิชาจิตเวชศาสตร์)
กรรมการ  
รศ.นพ.ชิษณุ พันธุ์เจริญ (ประธาน)
รศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร
อ.พญ.สุชีรา ฉัตรเพริดพราย
ผศ.พญ.กัญญา ศุภปีติพร
อ.พญ.นิภาศิริ  วรปาณิ
อ.นพ.วีระศักดิ์  ชลไชยะ (เลขานุการ)
นายปฐมชัย อมรรัตนไพจิตร (ผู้ช่วยเลขานุการ)

เกี่ยวกับ “ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร”
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และฝึกอบรมทักษะการสื่อสารทางการแพทย์และการสื่อสารทั่วไป ให้กับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไปด้วยความปรารถนาดีที่จะเห็นวงการแพทย์และคนไทยมีความพึงพอใจและมีความสุขเพิ่มขึ้นในสังคมยุคปัจจุบัน


ผลงานด้านตำราและหนังสือ

1. ทักษะการสื่อสาร เพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ตำราด้านการสื่อสารทางการแพทย์ จำนวน 30 บท และ 375 หน้า เรียบเรียงในหลากหลายมุมมองได้แก่ การสื่อสารทั่วไป การสื่อสารเฉพาะบุคคล-กลุ่มคน การสื่อสารเฉพาะสถานที่ การสื่อสารเฉพาะโรค-กลุ่มโรค-เฉพาะเรื่อง และการสื่อสารเฉพาะสำหรับผู้ให้บริการ 

2. คู่มือทักษะการสื่อสารด้านบริการทางการแพทย์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
หนังสือฉบับพกพาเกี่ยวกับการสื่อสารทางการแพทย์ จำนวน 9 บท 110 หน้า ใช้เป็นคู่มือในการสื่อสารทางการในสถานการณ์สำคัญต่างๆ 

3. Shortcut สื่อสารกับลูก
หนังสือพ้อคเก็ตบุ้คสำหรับพ่อแม่และครู พิมพ์ 4 สี จำนวน 128 หน้า เพื่อให้มีความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กและสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เหมาะสมสำหรับเด็กแต่ละวัยและแต่ละสถานการณ์ 

4. พูดคุยกับคุณแม่และลูกสาวเรื่อง ทำอย่างไรจึงห่างไกลมะเร็งปากมดลูก 
หนังสือพ้อคเก็ตบุ้คสำหรับผู้หญิงทุกคนโดยเฉพาะคุณแม่ที่มีลูกสาว จำนวน 8 บทและ 72 หน้า  เพื่อให้เข้าใจแนวทางในการสื่อสารเพื่อเป้าหมายในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก... มะเร็งที่คร่าชีวิตผู้หญิงไทยและผู้หญิงทั่วโลกมานับไม่ถ้วน

5. สื่อสารเพื่อความเข้าใจเรื่องวัคซีน
หนังสือพ้อคเก็ตบุ้คสำหรับแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานด้านวัคซีน จำนวน 163 หน้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีการสื่อสารในแง่มุมและสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน

6. ไข้หวัดใหญ่...โรคที่อาจร้ายกว่าที่คิด
หนังสือพอคเก็ตบุ๊คส์สำหรับผู้ปฏิบัติด้านไข้หวัดใหญ่ จำนวน 40 หน้า เพื่อให้เกิดความเข้าใจในวิธีการสื่อสารในแง่มุม และสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และการป้องกัน

7. ทักษณะการสื่อสาร เพื่อความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน
ตำราด้านการสื่อสาร เพื่อการเีรียนการสอนจำนวน 19 บท และ 132 หน้า เหมาะสำหรับครูแพทย์ ครูพยาบาล และครูในสถาบัีนการศึกษาต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารด้านการสอนของครูและเพื่อประโยชน์สุขของผู้เรียน

* หนังสือมีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ และร้านจำหน่ายหนังสือชั้นนำทั่วไป  กรณีต้องการซื้อหนังสือจำนวนมาก กรุณาติดต่อที่คุณปฐมชัย อมรรัตนไพจิตร โทร. 02-256-4912


ผลงานด้านการฝึกอบรม

    ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสารมีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมให้กับแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทันตแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลทั่วไป จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั้งโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ตลอดจนบริษัทห้างร้านต่างๆ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรม 1-3 วัน และมีจำนวนผู้เข้าฝึกอบรม 30-50 คนต่อรุ่น
รูปแบบการฝึกอบรมมุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติ เจตคติ การเรียนรู้จากกลุ่ม และความรักความสามัคคีในหมู่คณะและสถาบัน โดยไม่เน้นการเรียนรู้โดยวิธีการบรรยาย

โครงการฝึกอบรมที่ผ่านมา    
1. "บริการด้วยใจ" ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์  29-30 มีนาคม 2551
2. "สู้เพราะรัก"  รพ.ทัณฑสถานราชทัณฑ์  5-7 มิถุนายน 2551
3. "How to be a good DJ" ฝ่่ายกุมารเวชศาสตร์/ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย 15 กรกฎาคม 2551
4. "How to be a good communicator" สมาคมโรคติดเชื้อในเด็ก/ GSK  17-19 กรกฎาคม 2551
5. "สื่อสารด้วยหัวใจ" ห้องตรวจโรค-ห้องอุบัติเหตุ รพ.จุฬาลงกรณ์  3-5 ตุลาคม 2551
6. "สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ" (3 ครั้ง) แพทย์ประจำบ้านกุมารฯ รพ.จุฬาลงกรณ์  30ตค.,6พย., 13พย.2551
7. "สื่อสารด้วยตาและหัวใจ"  ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  17-18 มกราคม 2552
8. "สื่อสารอย่างไร เมื่อเกิด AEFI (เชียงใหม่)" กรมควบคุมโรค/GSK   22-23 มกราคม 2552
9. "สื่อสารอย่างไร เมื่อเกิด AEFI (ขอนแก่น)" กรมควบคุมโรค/GSK 24-25 กุมภาพันธ์ 2552
10."Communication on research: Important of Communication"  ซาโนฟี ปาสเตอร์  6-8 มีนาคม 2552
11. "สื่อสารอย่างไรเมื่อเกิด AEFI (สุราษฎร์ธานี)" กรมควบคุมโรค/GSK   19-20 มีนาคม 2552
12. "Professional Presentation & Communication: How To ?" ซาโนฟี ปาสเตอร์   6-8 มีนาคม 2552

หากสนใจที่จะจัดฝึกอบรมให้กับหน่วยงาน กรุณาติดต่อคุณปฐมชัย อมรรัตนไพจิตร โทร. 02-256-4912

* สามารถเยี่ยมชมกิจกรรมและสอบถามปัญหาด้านการสื่อสารได้ที่เว็บไซต์ www.chulacc.com