โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "Professional teaching: How to?" ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.ราชบุรี

โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร

"Professional teaching: How to?"
ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา โรงพยาบาลราชบุรี
วันที่ 28กพ-1มีค 53
ณ โรงแรมแคนทารี จ.พระนครศรีอยุธยา

ไกด์คุณนิรุทธ์ (แฟนพันธุ์แท้อยุธยา) นำเที่ยว

สีสันก่อนเข้าพระราชวังบางปะอิน

วัดหน้าพระเมรุ

ล่องเรือชมวัด

ถ่ายหมู่ประวัติศาสตร์

ระดมสมอง 1

ระดมสมอง 2

ระดมสมอง 3

Workshop 1

Workshop 2