โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "The role of patient care team on chronic disease management" รพ.บำรุงราษฎร์

 "The role of patient care team on chronic disease management''
 วันที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ ห้องประชุม อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ผู้บริหารกล่าวเปิด


วิทยากร


สอบถามปัญหาเกี่ยวกับ การใช้ทักษะการสื่อสาร


ห้องประชุมใหญ่ A


ห้องฝึกอบรม CและDติดต่อกัน


หัวข้อการฝึกอบรม


บรรยากาศในห้องฝึกอบรม 1


บรรยากาศในห้องฝึกอบรม 2


บรรยากาศในห้องฝึกอบรม 3


ฟังอย่างใส่ใจ


ความคาดหวัง


แบ่งกลุ่ม


รับหัวข้อการฝึกปฏิบัติ


ทำอารมณ์ทำบทบาทสมมุติ


workshop 1


workshop 2


trio-workshop 1


trio-workshop 2


trio-workshop 3


เก็บข้อมูล


เก็บเกี่ยวประสบการณ์


ถ่ายรูปกับประเมินคู่หัวใจ