โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "Professional teaching:How to?" ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์

ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
จัดโครงการฝึกอบรมการสอนนักเรียนแพทย์สำหรับครูแพทย์
"Professional teaching:How to?"   
วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2552
รร.อัลไพล์ บ้านธิ จ.ลำพูน

ลงทะเบียน


สัมภาษณ์ผู้บริหาร


ถ่ายภาพหมู่


ความคาดหวัง


ระดมสมอง


นำเสนอผลงาน


กิจกรรมละลายพฤติกรรม


Trio Workshop 1


Trio Workshop 2


กิจกรรมสร้างทีม 1


กิจกรรมสร้างทีม 2


กิจกรรมสร้างทีม 3


wonder party 1


wonder party 2


wonder party 3