โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "สื่อสารผ่านหัวใจ" รุ่นที่2 ฝ่ายการพยาบาล รพ.จุฬาฯ

ครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "สื่อสารผ่านหัวใจ"รุ่น2
สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วันที่ 5-6 กันยายน 2552
ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จ.ชลบุรี


สัมภาษณ์ผู้บริหาร


ภาพหมู่


ผู้เข้าร่วม


อภิปรายระดมสมอง


Trio-workshop 1


Trio-workshop 2


Trio-workshop 3


Trio-workshop 4


กิจกรรมภาคสนาม 1


กิจกรรมภาคสนาม 2


กิจกรรมภาคสนาม 3


ภาพหมู่ช่วงกิจกรรม