โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการบริการในโรงพยาบาล" รพ.ภูมิพลฯ

"การพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อการบริการในโรงพยาบาล"
วันที่ 8 สิงหาคม 2552
ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา


ลงทะเบียน


สัมภาษณ์ผู้บริหาร


ระดมสมอง


นำเสนอการระดมสมอง


กิจกรรมละลายพฤติกรรม


กิจกรรมละลายพฤติกรรม 2


Trio-workshop 1

Trio-workshop 2


Trio-workshop 3


ถ่ายภาพหมู่