โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข" ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน ม.มหิดล

งานอบรมชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน ม.มหิดล 29 ส.ค. 52

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"สื่อสารอย่างไรให้ปลอดภัยและมีความสุข"
ชมรมศิษย์เก่าทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ 29 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ


ลงทะเบียน


สัมภาษณ์อดีตประธานและประธานคนใหม่


ความคาดหวัง


ถ่ายภาพหมู่


ประชุมสมาชิกชมรม


กิจกรรมละลายพฤติกรรม1


กิจกรรมละลายพฤติกรรม2


กิจกรรมกลุ่ม


Trio-workshop1


Trio-workshop2


Trio-workshop3


Trio-workshop4