โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "สื่อสารด้วยสมองและหัวใจ" หน่วยศัลยกรรมประสาท ภาควิชาศัลยศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร"สื่อสารด้วยสมองและหัวใจ"
หน่วยศัลยกรรมประสาท ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


รวมภาพกิจกรรมการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร"สื่อสารด้วยสมองและหัวใจ" หน่วยศัลยกรรมประสาท ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 15-16 สิงหาคม 2552 ณ โรงแรมชลจันทร์ พัทยา จ.ชลบุรี


สัมภาษณ์ผู้บริหาร


ความคาดหวัง


ซักซ้อมความเข้าใจ

Trio-workshop1


Trio-workshop1


มากันเป็นคู่

รักกันเหนียวแน่น


โอ๊ะโอ๋


เหินฟ้า


อาราดิน


ระดมพล(เลี้ยงลูก)

ภาพหมู่