โครงการพัฒนาจิตสำนึกบริการคุณภาพของบุคลากร "ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในหัวใจ" ฝ่ายวิสัญญีวิทยา รพ.จุฬาฯ

โครงการพัฒนาจิตสำนึกบริการคุณภาพของบุคลากร
ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
“ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในหัวใจ”
วันที่ 19-20 มิถุนายน 2553
ณ โรงแรมเดอะไพรเวซี่บีช รีสอร์ทแอนด์สปา จ.ประจวบคีรีขันธ์

ฝ่ายวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีมในหัวข้อฝึกอบรม “ปฏิบัติการกระชับพื้นที่ในหัวใจ” โดยจัดขึ้นในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมเดอะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
1. จำนวนผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 80 คน จำแนกเป็น แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์
2. กิจกรรมประกอบด้วย การทำงานเป็นทีม และการประเมินผล
3. การทำงานเป็นทีม ประกอบด้วยกิจกรรมถ่ายภาพ กิจกรรมการแสดง และกิจกรรมศิลปะ