โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "การสื่อสารด้านการบริการทางการแพทย์" รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้จัดฝึกอบรมการพัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถด้านการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการพัฒนาการสื่อสารเพื่อความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์ โดยจัดวันที่ 5 มิถุนายน  2553 ณ โรงแรมมิลลิเนียม ฮิลตัน กรุงเทพฯ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  35 คน จำแนกเป็น แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่