โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร "การดูแลเด็กที่ติดเชื้อ HIV ครบองค์รวม" โดย สาธารณสุข จ.เชียงราย

โครงการฝึกอบรมทักษะการสื่อสารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

จัดโดย สาธารณสุข จ.เชียงราย
หัวข้อ"การดูแลเด็กที่ติดเชื้อ HIV ครบองค์รวม"
วันที่ 2 มีนาคม 2553
ณ โรงแรมโพธิ์วดลรีสอร์ท จ.เชียงราย